ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 3

 
ลานบุญ  ลานปัญญา ครั้งที่ 3
"ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ขอเชิญเยาวชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ภาคีการพัฒนา
และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงาน "ลานบุญ ลานปัญญา" กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ครอบครัว วัด โรงเรียน และองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองชุมชนท้องถิ่น
 
กำหนดการ
08.30 - 09.00 น.  พิธีเปิด
09.00 - 10.00 น.  เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด
10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.00 น.  ฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อการเสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" และ Workshop 1
11.00 – 12.00 น.  นำเสนอ  Workshop 1  และ  SMART planning (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.  Workshop 2
13.45 – 14.45 น.  นำเสนอ  Workshop 2
14.45 – 15.00 น.  สรุปผลการประชุม และข้อเสนอแนะ
 
วิทยากรกระบวนการโดย 
         ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน  ที่ปรึกษาเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
 
หมายเหตุ
         "ครูติดแผ่นดิน" หมายถึง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ "อาชีพหลัก" หรือ "อาชีพในฝัน" และอาสาทำหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เชี่ยวชาญนั้น ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชน
 
         "อาชีพหลัก" หมายถึง อาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน "อาชีพในฝัน" หมายถึง สัมมาชีพที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จึงพึ่งพาภายนอกน้อย โดยเฉพาะการตลาด ความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต
 
 
ติดต่อประสานงาน
  พระครูโกศลชัยพัฒน์ (พระมหาบุญส่งสิริเตโช) เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร. 086-2038305
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง