ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5

 
 
กำหนดการ
ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5
“ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
7-8 พฤษภาคม 2554  เวลา 08.00 - 15.30 น.
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2038305
-----------------------------------------------------------
7 พฤษภาคม 2554
08.00 - 09.30 น.  - ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.  - ชี้แจงแนวคิดโครงการ  แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม
09.45 - 10.15 น.  - พิธีเปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5”
10.15 – 10.30 น.  - รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.  - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ฐานละ 30 นาที)
12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.  - ฐานเรียนรู้ “จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร” (ต่อ)
14.30 - 15.00 น.  - รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.  - บรรยาย “เยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง”
                           ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์  ที่ปรึกษาเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
16.00 - 17.00 น.  - นำเสนอผลการเรียนรู้
18.00 – 19.00 น.  - รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.  - กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์
 
8 พฤษภาคม 2554
06.00 – 07.30 น.  - ออกกำลังกาย บำเพ็ญประโยชน์
07.30 – 08.30 น.  - รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.  - ข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนที่ผ่านมา
09.00 – 10.30 น.  - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน
10.30 – 10.45 น.  - รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.  - เวทีระดมความคิดและนำเสนอการเชื่อมโยงเยาวชนในชุมชน
12.00 - 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.  - กิจกรรม “ส่งน้อง”
15.00 - 15.30 น.  - พิธีปิด “ค่ายพี่ช่วยน้อง”
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 
 
ภาพค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553