ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 2ขอเชิญร่วมงาน ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 2
“หนึ่งคนให้ หลายคนเป็นสุข เพื่อเมืองไทยของเรา” 
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โทร. 086-2113385 


เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ได้จัดกิจกรรม "ดอกเหงื่อความดี" ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บนความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีจิตอาสา ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และประกอบสัมมาชีพได้ ผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ เพื่อ (1) นำเสนอดอกเหงื่อความดีพลังสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น (2) สรุปบทเรียนการทำงาน ดอกเหงื่อความดีในรอบปี และ (3) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใกล้วันเด็ก


กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. - ชี้แจงแนวคิด แนะนำตัว แบ่งกลุ่ม 
09.00 – 09.45 น. - เรื่องเล่าดอกเหงื่อความดีในรอบปี 2556 
09.45 - 10.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 11.30 น. - กิจกรรมดอกเหงื่อความดี : ถนนสวยด้วยมือเรา 
11.30 – 12.00 น. - เวทีแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนการทำงานและก้าวต่อไป
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใกล้วันเด็ก” 


เครือข่ายฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณ อาหารเครื่องดื่ม เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของรางวัลต่างๆ ตามจิตศรัทธา ซึ่งในวันดังกล่าวมีเด็กเยาวชนดอกเหงื่อความดีเข้าร่วมงาน 100 คน 


เยาวชน 100 คน มาจากไหน
เยาวชนดอกเหงื่อความดี คือ เด็ก เยาวชนที่มาร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมเครือข่ายฯ ที่่หลากหลาย อาทิ ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ค่ายพี่ช่วยน้อง ห้องเรียนสีเขียว เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ ธนาคารต้นไม้ สวนผักบวร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

เยาวชนดอกเหงื่อความดี มีหลายระดับ เนื่องจากทำมาหลายปี มีตั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กประถม เด็กมัธยม จนถึงเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย  และที่ทำงานแล้วก็มี ซึ่งเป็นเด็ก เยาวชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆ วัด ประมาณ 10 ชุมชนโดยกลุ่มเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก อายุ 7 - 15 ขวบ ประมาณ 80 คน อีก 20 คน เป็นพี่เลี้ยง ส่วนพี่ๆ ระดับมัธยมปลาย ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาในชุมชนที่โตแล้ว จะมาเป็นพี่เลี้ยง วิทยากรจัดงานในวันดังกล่าว


บริจาคสนับสนุนกิจกรรมผ่าน "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
ชื่อบัญชี : วัดหนองยาง – กองทุนพี่ช่วยน้อง 
ธนาคารกรุงไทย สาขาหันคา เลขที่บัญชี 107-0-13648-4
ผู้บริจาคเงินสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปหักลดหย่อนภาษีได้ 


ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
เวทีดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556
ผู้สนับสนุนงบประมาณจัดงาน
2.กองทุนพี่ช่วยน้อง        4,000 บาท
3.คุณไพสาร  การภักดี    2,000 บาท

ผู้สนับสนุนของขวัญและอาหาร
1.อาจารย์อุบลรัตน์ ภู่ประสพพร สนับสนุนของรางวัล
2.ครอบครัวราชจำเริญและจันทราช สนับสนุนขนม ของรางวัล
3.คุณเพ็ญประภา ชิระกุล และคุณอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์ สนับสนุนของรางวัล
4.คุณสุขสันต์ เสลานนท์ และคุณชูรุณี พิชญกุลมงคล สนับสนุนของรางวัล
5.เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มิกกี้จัง คำวรรณ์ สนับสนุนตุ๊กตา ของรางวัล 
6.คุณชุลีพร คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม สนับสนุนของรางวัล 
7.คุณรัชดาภร ก่อตั้งทรัพย์ สนับสนุนของรางวัล
8.คุณเก๋ ณัฐธิดา คุณโบว์ จรัญ ธงชัย พร้อมครอบครัว สนับสนุนขนม ของรางวัล
9.หจก.เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ สนับสนุนของรางวัล
10.คุณปืน สนับสนุนเสื้อยืดของรางวัล
11.คุณมาลีศรี สนับสนุนตุ๊กตาของรางวัล
12.คุณจินดารัตน์ จำปาทอง สนับสนุนเครื่องดื่ม
13.คุณพรทิพย์ ศรีเดช สนับสนุนเครื่องดื่ม
14.คุณนุชนาฎ สาระนิตย์ สนับสนุนอาหาร
15.เจ๊นก หนองยาง สนับสนุนอาหาร

ผู้สนับสนุนอุปกรณ์
1.คุณศักดิ์สยาม ศรีเดช อนุเคราะห์กล้องบันทึกภาพกิจกรรม


ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนกิจกรรม


เรื่องเล่างาน "ดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 2"ท่านสามารถส่งของบริจาค มาทางไปรษณีย์ได้ที่
คุณภิศักดิ์  นับงาม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ห้อง 305)
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


ติดต่อประสานงาน 
คุณภิศักดิ์ นับงาม เลขานุการเครือข่ายฯ ผู้ประสานงานจัดงาน โทร. 086-2113385 
พระครูโกศลชัยพัฒนา เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร.086-2038305
อีเมล์ banrainarao@gmail.com เว็บบ้านไร่นาเรา www.banrainarao.com 
เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา www.facebook.com/banrainarao
เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
ดาวน์โหลดเอกสาร
เวทีดอกเหงื่อความดี เพื่อเป็นข้อมูล นำเสนอต่อไป
ประกอบด้วย (1) หนังสือเวียน (2) กำหนดการดอกเหงื่อความดี ครั้งที่ 2 
(3) เอกสารแนะนำดอกเหงื่อความดี (4) เอกสารแนะนำเครือข่าย
และ (5) รูปภาพกิจกรรมดอกเหงื่อความดี

ลิงค์ดาวน์โหลด


ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน