โครงการบริจาคหนังสือดินและปุ๋ยสู่ห้องสมุดโรงเรียน

 
         คู่มือการเกษตรยุคใหม่ : ธรรมชาติของดินและปุ๋ย เป็นเอกสารวิชาการด้านดินและปุ๋ยที่มีสาระครบถ้วน อ่านเข้าใจได้ง่าย และเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง โดย ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ และ ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์ ได้ร่วมกันเขียนเพื่อใช้ในการเสริมความรู้ ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และได้จัดพิมพ์ไปแล้ว 7 ครั้ง กว่า 415,000 เล่ม

         ซึ่งการจัดพิมพ์ครั้งที่ 8 มีการปรับปรุงเนื้อหาให้น่าอ่านและเข้าใจง่ายสำหรับเด็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางรากฐานพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนระดับประถมศึกษามีมากกว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศ

         ผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถช่วยสนับสนุนโครงการได้ 2 ทาง คือ
         - ซื้อหนังสือ ธรรมชาติของดินและปุ๋ย พิมพ์ครั้งที่ 8 ราคาเล่มละ 100 บาท (ค่าจัดส่งฟรี) สั่งซื้อได้ที่ คุณสุรโชติ  ชาลสิทธิ์ โทร. 083-1893255
         - บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ โทร. 02-9428165 ใบเสร็จสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

         รายละเอียดโครงการบริจาคหนังสือดินและปุ๋ยสู่ห้องสมุดโรงเรียน
 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง