ปุ๋ยสั่งตัดได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภทกลุ่ม ประจำปี 2552

 
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ได้เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และ นักเทคโนโลยี รุ่นใหม่ สำหรับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่นประเภทกลุ่ม ได้แก่   กลุ่มเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด"   เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน โดย มี ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ 28 คน จาก 15 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน ฯลฯ ร่วมกันวิจัย ซึ่งเป็นการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ ผลงาน “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ใช้สำหรับ ข้าว  ข้าวโพด และอ้อย เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องลดค่าใช้จ่าย โดยข่าวสามารถลดค่าปุ๋ยได้ร้อยละ 47 ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 7 ข้าวโพดช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 โดยที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
 
ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ 4 ล้านตัน เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 25 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยโดยไม่มีการวิเคราะห์ดิน ซึ่งหากใช้ปุ๋ยในปริมาณไม่เหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช และอาจสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมกับดินและพืช และยังช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลง โดยมีการนำข้อมูลพันธุ์พืช 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช อาทิ แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณเอ็นพีเคในดิน มาคำนวณในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมปุ๋ยสั่งตัดที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจใช้ปุ๋ยได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวจะมีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี ปุ๋ยสั่งตัด ไปยังพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย พร้อมกันนี้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่เกษตรกรในวงกว้างต่อไป