ชุดตรวจสอบ NPK ในดินช่วยลดต้นทุนการผลิต

 
"เกษตรกรวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน
และใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโรคแมลงด้วย"
 
                     คุณสมบัติ 
                     - ตรวจสอบไนโตรเจน ได้ 2 รูปคือ แอมโมเนียม และไนเตรต 
                     - ตรวจสอบฟอสฟอรัส 
                     - ตรวจสอบโพแทสเซียม 
                     - เหมาะสมกับการใช้ในภาคสนาม และใช้อุปกรณ์ง่ายๆ 
                     - ใช้เวลาเพียง 30 นาที ทราบผล 
                     - มีความถูกต้องแม่นยำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
                     - วิเคราะห์ได้ 50 ตัวอย่าง

                     ประโยชน์ 
                     - ใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
                     - ลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมี 
                     - ปรับปรุงบำรุงดิน 
                     - เพิ่มรายได้

                     รายละเอียดเพิ่มเติม 
                     โทร. 083-1893255 (คุณสุรโชติ  ชาลสิทธิ์)