เก็บตกค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 2 (6-7 ม.ค. 50)

 

 
ความเป็นมา
การศึกษาต่อหลังจากสำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ชั้น ม.3 ผู้เรียนมักประสบปัญหาการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพหรือสายสามัญ บางส่วนขาดความสนใจละทิ้งหรือหยุดศึกษาต่อ ขณะที่ผู้ที่เลือกศึกษาต่อเองประสบปัญหาในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ตลอดจนความสามารถที่ตนเองมีอยู่ และขาดความรู้ความเข้าใจต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อต่อสาขาที่เลือกนั้นมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางโรงเรียนต่างๆ จะจัดให้มีการแนะแนว แต่พบว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะทางเดียว ไม่กว้าง มุ่งเน้นความเลิศของสถาบันมากกว่าเอื้อข้อมูลการตัดสินใจให้กับผู้เรียนได้เลือกเอง

โรงเรียนหนองยางในฐานะที่มีศิษย์จำนวนหนึ่งได้เข้าไปศึกษาต่อในสถานศึกษาต่างๆ ของจังหวัดชัยนาท และนักเรียนในโรงเรียนปัจจุบันมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ แต่ยังขาดข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ จึงใช้โอกาสและศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนากิจกรรมให้ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดร่วมกับอาจารย์ต่อรุ่นน้องของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

โรงเรียนจึงร่วมมือกับศิษย์เก่า ชุมชน และวัดหนองยาง จัดทำโครงการพี่ช่วยน้องขึ้น จัดเวทีพี่ช่วยน้อง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชนค่อนข้างดี ตลอดจนโรงเรียนที่มาแนะแนว เนื่องจากเป็นการช่วยชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจตามความสนใจของตนเอง


แนวคิดหลัก
1. ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การศึกษาต่อของศิษย์เก่าโรงเรียน
2. แนะแนวทางการศึกษาสายอาชีพ และสายสามัญจากโรงเรียนต่างๆ
3. นำเสนอการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
4. เป็นเครื่องมือให้กับผู้เรียน สำหรับตัดสินใจเลือกอนาคต กำหนดแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม
1. นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนที่เข้าร่วม  ประสานงานกับโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ มาร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยตั้งประเด็นโรงเรียนให้อะไรกับผู้เรียน มีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร เช่น แผ่นผับ สื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในการศึกษาทั้งระดับต่างๆ โดยเชิญผู้ที่ประสบผลสำเร็จด้านอาชีพในหลายๆ ระดับ เช่น ผู้นำชุมชน ครู
3. ติดอาวุธทางปัญญา การศึกษาที่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นหลักคิดการดำเนินชีวิต
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของศิษย์เก่าจากรั้วสถานศึกษาต่างๆ มีข้อคิดการศึกษา การประพฤติ การวางตัวอย่างไร


สถานศึกษาร่วมเข้าค่าย
1. โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า กิ่งอ.เนินขาม
2. โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

สถานศึกษาร่วมแนะแนว
1. โรงเรียนหันคาพิทยาคม
2. วิทยาลัยการอาชีพหันคา
3. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
5. โรงเรียนพณิชยการชัยนาท

วันเวลาและสถานที่
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2550 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 


ขอให้พี่เลี้ยงมีความสุขมากนะครับผม
ไทย จบ แม่ไม่ปลื้ม
 

 
ถ้ามีโอกาสหนูจะมารวมเข้าค่ายนี้อีก
พี่ช่วยน้องทำให้หนูมีความสุขกับพวกพี่ สนุกกับกิจกรรมทุกอย่างค่ะ
จาก น.ย.
 
 

ประทับใจพี่ๆ วิทยากร ที่ได้มาแนะแนวและหาเกมต่างๆ มาให้พวกเราเล่นและได้ให้พวกเราได้กล้าแสดงออก
 

สนุกมากที่มาในโครงการ พี่ช่วยน้องในครั้งนี้
 

มีความสนุกมาก
Pom ไทยรัฐวิทยา 57
 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
 

โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
 

 
โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง