ซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝัน

 
         ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา คณะกรรมการกองทุนพี่ช่วยน้อง นำโดย พระครูโกศลชัยพัฒน์  เจ้าอาวาส
วัดหนองยาง ประธานกองทุนพี่ช่วยน้อง ผู้นำชุมชน 20 ชุมชน ในพื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 14 ชุมชนของตำบลสุขเดือนห้า
และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกับนักเรียน คณะครู 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
และโรงเรียนบ้านวังคอไห ได้มอบหมายให้นักเรียนตนเอง ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.3 กว่า 600 คน ลงไปสำรวจ "อาชีพหลัก"
และ "อาชีพในฝัน" ที่ยึดโยงกับภูมิสังคมของชุมชนตนเอง โดยให้เป็นกิจกรรมการเรียน เพื่อรู้จักชุมชนของตนเอง
ทั้งยังช่วยให้นักเรียนรู้จักชุมชนของตนเองดียิ่งขึ้น ร่วมกับผู้นำ ผู้รู้ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

 
         ทั้งนี้ "อาชีพหลัก" หมายถึง อาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ส่วน "อาชีพในฝัน" หมายถึง สัมมาชีพที่พัฒนาจาก
ฐานภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จึงพึ่งพาภายนอกน้อยลง โดยเฉพาะ
การตลาด เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต

         จากการลงไปสำรวจแล้วนำมาสรุปสังเคราะห์ทั้ง 20 ชุมชน พบว่า อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่อ้อย รองลงมา คือ
ไร่มันสำปะหลัง ปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ ขณะที่อาชีพในฝัน ที่เด่นๆ เช่น ปลูกผัก ทอผ้า จักสาน น้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ
 
         ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ "ซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝัน" ของชุมชนนั่นเอง เป็นกลยุทธ์สร้างการ
มีส่วนร่วม เพราะคนในชุมชนเห็นประโยชน์ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
หนุนเสริมร่วมกัน โดยจะการเปิดตัวผู้นำชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพหลัก และสร้างอาชีพในฝัน
ให้ชุมชนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ใน "ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2"
 
         ขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นการจัดทำ "แผนที่ศักยภาพชุมชน" และ "ผลิตสื่อสร้างสรรค์" คณะทำงานด้านการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้รู้ ครู เยาวชน จะลงไปถอดชุดความรู้ประสบการณ์และเผยแพร่ให้ต่อชุมชน 20 ชุมชน
ได้เห็นศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคนิควิธีการ ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และแลกเปลี่ยนต่างชุมชน นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าวชุมชน
วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
 
 
เรื่องเล่าซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝันจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา
 
 
 
 
 
ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน