ผลงานสื่อสร้างสรรค์

ชุดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน ตลอดจนความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนในการจัดทำโดยตรง และผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
ชุดเครือข่าย บุคคล ชุมชนเข้มแข็ง
         - เรารักแม่ ปี 53 สื่อกิจกรรมวันแม่ วัดหนองยาง
         - ครูดีในดวงใจ ปี 53 รูปธรรม ผลงานที่ผ่านมา หลักคิดของครูดีในดวงใจชัยนาท
         - หญิงแกร่งแห่งบ้านเขาราวเทียนทอง ปี 52 รูปธรรมการต่อสู้ของบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลเนินขาม
         - เว็บไซต์เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง ปี 52 สื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง จ.ระยอง
         - เว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ปี 49 สื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท
         - ป่าเพื่อชีวิต ปี 49 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - ชีวิตต้องสู้ ปี 48, 49, 50 รูปธรรมการเลี้ยงดูบุตรอย่างไรให้เป็นคนดี ตำบลสุขเดือนห้า สื่อกิจกรรม วันแม่โรงเรียนบ้านหนองยาง และวัดหนองยาง
         - พี่ช่วยน้อง ปี 48, 49, 50, 53 รูปธรรมการต่อยอดความคิดทางการศึกษาของนักเรียนที่กำลังศึกษาต่อ และไม่ได้ศึกษา
         - เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 47 ตัวอย่างกลุ่มเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
         - กลุ่มออมทรัพย์เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 47 รูปธรรมความสำเร็จกลุ่มออมทรัพย์ จ.ชัยนาท
         - เรียกนกกลับบ้าน ปี 47 รูปธรรมความสำเร็จการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระดับครอบครัว
         - แม่คือร่มโพธิ์ร่มไทรของลูก ปี 46 สื่อกิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านหนองยาง และวัดหนองยาง
 
ชุดภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน การศึกษา
         - กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง ปี 53 บรรยายเสริมหลักคิดฉลาดวางแผน ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
         - ฉลาดวาแผนสำหรับเด็ก ปี 53 บรรยายเสริมหลักคิดฉลาดวางแผน ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์
         - E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปี 53 สื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเนินไผ่
         - คู่มือกูเกิ้ลไซต์ ฉบับชาวบ้าน ปี 52 แนะนำการใช้งานเครื่องมือทำเว็บไซต์ด้วยกูเกิ้ลไซต์
         - การสำรวจและประเมินสภาพป่า ปี 52 การจัดการทรัพยากรป่าชุมชน แผนการจัดการป่า สถานภาพของป่า และสำรวจป่า
         - ยำมะม่วง ปี 52 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวังคอไห
         - แกงเนื้อ ปี 52 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านวังคอไห
         - ภาษาถิ่นลาวคั่ง ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - ขนมจีนรวมญาติ ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - กะลามะพร้าว ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - การเกี่ยวข้าว ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - ปราสาทขอม ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ปี 51 สื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปี 51-52 สื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - E-Book ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปี 50 สื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - เอกสารรวมสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่างๆ  ปี 49 วัดหนองยาง
         - เอกสารเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - เอกสารน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ ปี 49 วัดหนองอยาง 
         - เอกสารผักหวาน : ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - เอกสารเห็ดโคน : ผลิตผลจากการดูแลป่า ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - เอกสารการจัดการเห็ดโคน ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - เอกสารการจัดการไผ่ ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - เอกสารการจัดการผึ้งป่า ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง 
         - การจัดการไฟป่า ปี 49 ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
         - การละเล่นเด็กไทย ปี 47, 51 สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนองยาง
         - ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล ปี 47สื่อการเรียนการสอนชุมชนหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองยาง

ชุดวัฒนธรรม ประเพณีชุมชน
         - กีฬาโรงเรียนอำเภอเนินขาม ปี 51, 52 สื่อวัฒนธรรมประเพณีกีฬาโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเนินขาม
         - วันเด็กแห่งชาติ ปี 50, 52 โรงเรียนบ้านวังคอไห
         - ตักบาตรเทโว ปี 48, 49, 50, 51,52 สื่อวัฒนธรรมประเพณี วัดหนองยาง วัดเนินขาม วัดหนองเด่นจ.ชัยนาท
         - สงกรานต์บ้านเรา ปี 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53 สื่อวัฒนธรรมประเพณี วัดหนองยาง วัดเนินขาม
         - วันสุนทรภู่ ปี 49 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
         - ขบวนแห่สกุณาวารีที่น้ำเจ้าพระยา  ปี 48 การจัดงานสวนนกชัยนาท จ.ชัยนาท
         - กีฬาตำบลสุขเดือนห้า ปี 47 สื่อวัฒนธรรมประเพณีกีฬาประจำตำบลสุขเดือนห้า
         - กีฬาตำบลกะบกเตี้ย ปี 47 สื่อวัฒนธรรมประเพณีกีฬาประจำตำบลสุขเดือนห้า