สื่อสร้างสรรค์

 

         สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาท้องถิ่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ชุมชน การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต เป็นฐานที่ตั้ง โดยการผลิต "สื่อสร้างสรรค์" เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน ตลอดจนความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี  2545 กว่า 100 เรื่อง

         นอกจากนี้ยังแบ่งปันชุดความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติจริงไปสู่สังคม

ในวงกว้าง

แนวทางดำเนินงาน

         1.จัดตั้งทีมงานสื่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วยเยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ภาคีพัฒนาที่สนใจผลิตสื่อสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเอง

         2. มอบหมายให้เยาวชน นักเรียนสำรวจ "อาชีพหลัก" (1 "อาชีพหลัก"/หมู่บ้าน) และ "อาชีพในฝัน" (1 "อาชีพในฝัน"/หมู่บ้าน) ที่ยึดโยงกับภูมิสังคมของชุมชนตนเอง รวมทั้งสืบค้น "ครูติดแผ่นดิน" (3 คน/อาชีพ) และ "แหล่งเรียนรู้ติดแผ่นดิน"

         หมายเหตุ "อาชีพหลัก" หมายถึง อาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ส่วน "อาชีพในฝัน" หมายถึง สัมมาชีพที่พัฒนาจากฐานภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จึงพึ่งพาภายนอกน้อยลงโดยเฉพาะการตลาด เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต

         3.จัดเวทีเรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับไปจัดทำสื่ออาชีพหลัก อาชีพในฝัน รวมไปถึงครูติดแผ่นดินและแหล่งเรียนรู้ติดแผ่นดิน

         4. ทีมงานสื่อสร้างสรรค์พัฒนาช่องทางแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยีและตัวอย่างความสำเร็จของ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้" ผ่านสื่อที่หลากหลาย อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างรวดเร็วในวงกว้าง