กระบวนทัศน์ใหม่

กระบวนทัศน์ใหม่                                                                                                             

 

23. Smart A4 การวางแผนบนฐานคิดการพึ่งตนเอง

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

22. เยาวชนยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

21. เกษตรกรยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

 

20. เสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" ด้วย "ฉลาดวางแผน"

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

19.ปฎิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์พลเมืองไทย

     คุณณรงค์ โชควัฒนา คุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

18. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

17. กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

16. ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

 

15. กลยุทธ์และกระบวนการในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

14. ทางเลือก ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

13. แนวคิดการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

12. การศึกษาที่เหมาะสม : การจัดการความรู้เพื่อสร้างปัญญา

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

11. เอาอนาคตมาดึงเราออกจากวิกฤตการณ์ปัจจุบัน

      นพ.ประเวศ  วะสี

 

10. ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประวัติศาสตร์ตำบล-พิพิธภัณฑ์ตำบล

      นพ.ประเวศ  วะสี

09. ชุมชนเข้มแข็ง เข้มแข็งจริงหรือ?

      ระพี สาคริก

08. เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการคืนดีปรองดองของคนของชาติ

      เสรี พงศ์พิศ

07. ฉลาดวางแผน (SMART Planning) 

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

06. ฝา-หม้อ

      พระครูโกศลชัยพัฒน์

 

05. ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา

      เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา

04. จากประชาคมสู่การพัฒนาตำบลอย่างบูรณาการ

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

03. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

02. ยุทธศาสตร์แก้วิกฤติชาติ

     นพ.ประเวศ  วะสี และคณะ

01. กระบวนทัศน์ใหม่ 

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

การพึ่งตนเอง                                                                                                                   

 

20. การปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

19. พระดาบสสัญจร (ปุ๋ยสั่งตัด)

      รายการ ๑ ในพระราชดำริ

18. โครงการปุ๋ยลดต้นทุน : "จุดเปลี่ยน" การใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

17. "ปุ๋ยสั่งตัด" เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

     ข่าวภาคค่ำ ช่อง Thai PBS

16. สถานีนวัตกรรม - เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด

      รายการสถานีนวัตกรรม มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

 

15. ปุ๋ยสั่งตัด - นักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2552

      รายการ KU Online มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14. ปุ๋ยสั่งตัด - ปฎิรูปเกษตรกรไทย

      รายการเกษตรฮอตนิวส์

13. ทางรอดของชาวนาไทย

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

12. การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

11. เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะ ดร.ณรงค์ โชควัฒนา

      ดร.ณรงค์  โชควัฒนา

 

10. “ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยเกษตรกรได้อย่างไร?

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

09. เกษตรกรคือยามเฝ้าแผ่นดิน

      ระพี สาคริก

08. “ปุ๋ยสั่งตัด” หยุดนอมินีต่างชาติฮุบที่นา

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

07. “ปุ๋ยสั่งตัด” ช่วยลดต้นทุนการผลิต

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

06. คิดและทำอย่างไร? การเกษตรไทยจึงก้าวไกลอย่างมั่นคงยั่งยืน

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

 

05. พัฒนาเกษตรประเทศไทยอย่างไรให้เกษตรกรมีความสุข

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

04. บทบาทภาคเกษตรต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

      นพ.ประเวศ  วะสี

03. แผนแม่บทข้าวเพื่อใคร

     ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

02. ธุรกิจชุมชน

      ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

01. เศรษฐกิจชุมชน : ความหมาย ฐานคิด แนวทางปฏิบัติ

      ดร.ประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์

สูตรสู่ความสำเร็จเศรษฐกิจแบบพอเพียง                                                                         

 

08. เริ่มจากพอเพียงระดับครอบครัว 

     โอฬาร  ไชยประวัติ

07. ปัญญาพอเพียง

     ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม

06. ถอยไปตั้งหลักใหม่

      พล.ต.จำลอง  ศรีเมือง

 

05. ขายก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง

      ณรงค์  โชควัฒนา

04. ทำอะไรที่พึ่งตนเองได้มากที่สุด 

      โสภณ  สุภาพงษ์

03. เศรษฐกิจพอเพียงคือเศรษฐกิจสังคม

      นพ.ประเวศ  วะสี

02. ปรับเปลี่ยนปรัชญาในการดำรงชีวิต

     ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

01. พระราชดำรัสเศรษฐกิจแบบพอเพียง

      พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 "วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"

บ้านไร่นาเราดอทคอม :  www.banrainarao.com

ยูทูปบ้านไร่นาเรา : www.youtube.com/banrainarao

 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao