ค่ายพี่ช่วยน้อง

ความเป็นมา

         ค่ายพี่ช่วยน้อง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองยาง ร่วมกับวัดหนองยาง และโรงเรียนบ้านหนองยาง ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนมักประสบปัญหาการเลือกศึกษาต่อระหว่างสายอาชีพหรือสายสามัญ ขณะที่บางส่วนฐานะยากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อ โครงการจึงเข้าไปเอื้ออำนวยเยาวชนให้มีหลักคิด การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว โดยมีศิษย์เก่าที่ได้ศึกษาต่อ ผู้นำชุมชนผู้นำเยาชนในท้องถิ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ซึ่งการจัดค่ายพี่ช่วยน้องในช่วงแรกๆ (ครั้งที่ 1-3) ผู้ร่วมค่ายจะเป็นนักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น และพี่เลี้ยงที่ศึกษาในสถานที่ต่างๆ 

         ต่อมาค่ายพี่ช่วยน้องมีการปรับรูปแบบค่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมและหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ไม่ได้จำกัดแค่นักเรียนในโรงเรียน และกำหนดเอาวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นวันจัดค่ายของทุกปี รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว มีงานทำสามารถมาร่วมงานได้ หรือรุ่นพี่ศึกษาในสถาบัน มหาวิทยาลัยสามารถชวนเพื่อนๆ มาร่วมงานได้ ค่ายพี่ช่วยน้องในปัจจุบันจึงเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน หนุนเสริมหลักคิดในการตัดสินใจที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเรียนรู้หลักคิดกระบวนการพึ่งตนเอง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

         ปัจจุบันมีการจัดค่ายพี่ช่วยน้องมาแล้ว 6 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2550) ครั้งที่ 3 (1 ธันวาคม 2550) ครั้งที่ 4 (8-9 พฤษภาคม 2553) ครั้งที่ 5 (7-8 พฤษาภคม 2554) และครั้งที่ 6 (5-6 พฤษภาคม 2555)  

โดยมีเด็ก เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานจาก 10 โรงเรียน 20 ชุมชน รวมทั้งหมดกว่า 1,000 คน

         จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น ได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนได้มีโอการพัฒนาตนเอง เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเองต่อไปในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และกระบวนการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ มีหลักคิดสอดคล้อง

กับชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเอง ชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นฐานที่ตั้ง

         2. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน

         3. เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของเยาวชน ผู้นำชุมชน และภาคีในชุมชน

         4. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของเยาวชนในชุมชน

 

กิจกรรม

         1. นำเสนอแนวคิดประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

         2. ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการวางแผนชีวิตของเยาวชน

         3. สร้างกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคีต่างๆ ในชุมชน

         4. เป็นเครื่องมือ ให้เยาวชน ได้ตัดสินใจเลือกอนาคต กำหนดแนวทางชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

คณะทำงาน (พี่เยาวชนในชุมชน)

         1. นางสาวเจนจิรา   นาทองคำ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         2. นางสาวสกุลรัตน์   สินธุ์ทรัพย์สมาสุข  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         3. นางสาวศิริรัตน์  ทองนวน  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         4. นางสาววิไลลักษณ์   นรสิงห์  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         5. นายสิทธิชัย  กลางธนู  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         6. นางสาวสุพัตรา  กาฬภักดี  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         7. นางสาวขนิษฐา  แซ่ฮุ้น  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         8. นางสาวพรรณวดี   การภักดี  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         9. นายธีรพงษ์  พุ่มจำปา  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         10. นางสาววราพร  แซ่ฮุ้น  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         11. นางสาวปัทมา  ราทอง  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         12. นายอภิสิทธิ์  ธัญญเจริญ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         13. นายอภิชาติ   สังขชาติ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         14. นางสาวนฤมล  การภักดี  ม.11 ต.กะบกเตี้ย

         15. นายขจรศักดิ์  ครคง  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         16. นางสาววิลาวรรณ   ชัยสิทธิ์  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         17. นางสาวกัลยา  การภักดี  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         18. นางสาวชุติมา  ครคง  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         19. นางสาวสุนิสา  จำปาทอง  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         20. นางสาวดารารัตน์  ภูฆัง  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         21. นางสาวสุปาณี  สินทรัพย์สมาสุข  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         22. นายวิษณุ  ต่างใจ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         23. นายสิทธิกร  ธัญญเจริญ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         24. นายกฤษณะ  ทองสัมฤทธิ์  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         25. นางสาวหฤทัย  กลางธนู  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         26. นางสาวศัณสนีย์  บุญหาญ  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         27. นางสาวลักขณา  เพชรมาก  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         28. นางสาวสาวิตรี  ภูฆัง  ม.1 ต.สุขเดือนห้า  

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

     กิจกรรมที่ผ่านมา

เก็บตกค่ายพี่ช่วยน้อง

อัลบั้มภาพ

เรื่องเล่าค่ายพี่ช่วยน้องจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา