ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา

 

ความเป็นมา

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน เกิดจากความร่วมมือ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งวัดหนองยางในฐานะผู้ประสานงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน แล้วพัฒนาต่อยอดสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งเด็ก เยาวชน ผู้นำภาคีท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ พี่ช่วยน้อง ลานบุญ ลานปัญญา ซ่อมอาชีพหลัก สร้างอาชีพในฝัน บริการตรวจวิเคราะห์ดิน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ มีผู้ผ่านกระบวนการไปมากกว่า 3,000 คน จาก 20 ชุมชนที่เข้าร่วม

         เพื่อให้ความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ดำเนินการได้อย่างมีพลังและต่อเนื่อง ผู้นำเยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายฯ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา จึงเห็นควรให้บริการ "ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา" ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยขอรับบริจาคหนังสือ สื่อเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลตามแต่จิตศรัทธา

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเสริมสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่เด็กและเยาวชน

         2. เพื่อเสริมสร้าง "ความเข้มแข็ง" ให้แก่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น

         3. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

กิจกรรม

         1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน

ครอบครัว วัด โรงเรียนและองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง

         2. สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาท้องถิ่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม ชุมชน การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต เป็นฐานที่ตั้ง

         3. แบ่งปันชุดความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติจริงไปสู่สังคมในวงกว้าง

 

คณะกรรมการห้องสมุด

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน

 

พื้นที่เป้าหมายให้บริการ

         พื้นที่เป้าหมาย 

         1. ชุมชนพื้นที่ดำเนินงานเครือข่ายฯ 20 ชุมชน (หมู่บ้าน) ในเขต 2 ตำบล อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ได้แก่ ตำบลสุขเดือนห้า 14 ชุมชน (ทั้งตำบล) และตำบลกะบกเตี้ย (บางส่วน) 6 ชุมชุน

         2. วัด 4 แห่ง  ได้แก่ (1) วัดหนองยาง (2) วัดสุขเดือนห้า (3) วัดวังคอไห (4) วัดหนองกระดาน

         3. โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านหนองยาง (2) โรงเรียนบ้านวังคอไห (3) โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

         กลุ่มเป้าหมาย

         1. เด็กก่อนวัยเรียน

         2. เด็กด้อยโอกาส  เยาวชน  นักเรียน นิสิตนักศึกษา

         3. แกนนำชุมชน  ครู พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชุมชน ครูติดแผ่นดิน

         4. โรงเรียน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และภาคีพัฒนา

 

ที่ทำการห้องสมุดบ้านไร่นาเรา

         ณ เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้อง วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

 

ติดต่อขอบริจาคหนังสือ สื่อเรียนรู้ได้ที่

         คุณภิศักดิ์  นับงาม (เลขานุการเครือข่ายฯ) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.086-2113385

         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

         อีเมล์  banrainarao@gmail.com   เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา www.banrainarao.com

         ทั้งนี้หากมีจำนวนมาก เครือข่ายฯ ยินดีไปรับถึงที่ตั้งสำนักงาน

 

จุดรับบริจาค

         เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน

         พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร.086-2038305

         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130  (แผนที่วัดหนองยาง)


หากมีจำนวนมาก เครือข่ายฯ ยินดีไปรับถึงที่ตั้งสำนักงาน

 

** ไม่รับนิตยสารดารา แฟชั่นบันเทิง **

 

"ห้องสมุดบ้านไร่นาเรา" เครือข่ายฯ ได้ปรับปรุงห้อง ชั้นวางหนังสือ สื่อเรียนรู้ คอมพิวเตอร์

ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคหนังสือ สื่อเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมา 

 

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ สื่อการสอน เครื่องใช้สำนักงาน 

ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

- คุณปทุม ศรีชมภู บริจาคนิตยสารหมอชาวบ้าน 70 เล่ม

- หมอชาวบ้าน อุปถัมภ์สมาชิกนิตยสาร 1 ปี

- คุณมุทริกา และครอบครัวพฤกษาพงษ์ กรุงเทพฯ บริจาคหนังสือกว่า 400 เล่ม

- คุณจินดารัตน์ วิจัยสุตกิจ กรุงเทพฯ บริจาคหนังสือ

- หจก.เซ็นทรัล ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ กรุงเทพฯ บริจาคหนังสือ สื่อธรรมะ และอุปกรณ์สำนักงาน

- คุณนพดล  อินทรลิบ กรุงเทพฯ บริจาคหนังสือธรรมะ

- คุณจิรายุส พรหมชุติมา จ.พัทลุง หนังสือ สื่อคอมพิวเตอร์

- คุณทศพร ยิ้มอยู่ กรุงเทพฯ หนังสือ สื่อคอมพิวเตอร์

- ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ กรุงเทพฯ หนังสือเด็ก ธรรมะ

- คุณวิภพ ทั้งวิจิตรกุล กรุงเทพฯ หนังสือ สื่อคอมพิวเตอร์

- ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ หนังสื่อทั่วไป สารคดี

- ผู้มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง 

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 

เรื่องเล่าห้องสมุดบ้านไร่นาเราจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา