กองทุนพี่ช่วยน้อง

 

ความเป็นมา

         สืบเนื่องจากเยาวชนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นมักประสบปัญหาในการเลือกศึกษาต่อ ขณะที่บางส่วนไม่มีโอกาสศึกษาต่อเพราะฐานะยากจน "โครงการพี่ช่วยน้อง" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบ้าน วัดและโรงเรียน โดยศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองยางร่วมกับวัดหนองยางและโรงเรียนบ้านหนองยาง ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จึงเข้าไปหนุนเสริมให้เยาวชนเหล่านั้นมีหลักคิดในการตัดสินใจที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเองและครอบครัว          โครงการฯ ได้จัด "ค่ายพี่ช่วยน้อง" ไปแล้วรวม 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 วันที่ 6-7 มกราคม 2550 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2550 และวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 โดยมีเด็ก เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน จาก 10 โรงเรียน 20 ชุมชน รวมทั้งหมดกว่า 1,000 คน

         เพื่อให้ความร่วมมือของบ้าน วัดและโรงเรียนดำเนินการได้อย่างมีพลังและต่อเนื่อง ผู้นำเยาวชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนา จึงเห็นควรให้จัดตั้ง "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อเสริมสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่เด็กและเยาวชน

         2. เพื่อเสริมสร้าง "ความเข้มแข็ง" ให้แก่โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น

         3. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

กิจกรรม 

        1. จัด "ค่ายพี่ช่วยน้อง" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้แก่เด็กและเยาวชน

          2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ครอบครัว วัด โรงเรียนและองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง

          3. สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

         4. ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเด็กและเยาวชน ตลอดจนความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น

 

คณะกรรมการกองทุน

         ประธานกองทุน

         พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง

 

         ที่ปรึกษา

         1. ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  ข้าราชการบำนาญ

         2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ  ข้าราชการบำนาญ

         3. ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์  ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน

         4. ผอ.ชาญชัย คำหอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

         5. ผอ.ประสพ สิงห์สม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห

         6. ผอ.วินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเกษม

 

         กรรมการ

         1. นายสุวิทย์  เพ็งสวย ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.สุขเดือนห้า

          2. นายบุญธรรม  ศรีเดช ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.สุขเดือนห้า

          3. นายเรืองเดช  สังขชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         4. นายสมบัติ  หัสแดง  ม.12 ต.สุขเดือนห้า

         5. นายสันติ์  สีวันนา  ม.12 ต.สุขเดือนห้า

         6. อาจารย์กชพรรณ  คมขำ  โรงเรียนบ้านหนองยาง

         7. อาจารย์สำเริง  โพธิ์ขำ  โรงเรียนบ้านหนองยาง

         8. นางสาวดารารัตน์  ภูฆัง  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         9. นางสาวชุติมา  ครคง  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         10. นางสาววิลาวรรณ  ชัยสิทธิ์  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         11. นายกฤษณะ  ทองสัมฤทธิ์  ม.1 ต.สุขเดือนห้า

         12. นายวิษณุ  ต่างใจ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         13. นางสาวเจนจิรา  นาทองคำ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         14. นายสิทธิกร  ธัญญเจริญ  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         15. นางสาวสุนิสา  จำปาทอง  ม.2 ต.สุขเดือนห้า

         16. นางสาวสกุลรัตน์  สินธุ์ทรัพย์สมาสุข  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         17. นางสาวศิริรัตน์  ทองนวน  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         18. นางสาววิไลลักษณ์  นรสิงห์  ม.13 ต.สุขเดือนห้า

         19. นางสาวนฤมล  การภักดี  ม.11 ต.กะบกเตี้ย

         20. นายภิศักดิ์  นับงาม  ผู้ริเริ่มโครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

 

ท่านสามารถสนับสนุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ได้หลายช่องทาง

         1. ซื้อดีวีดีที่ กองทุนพี่ช่วยน้อง โทร. 086-2113385 ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)

          2. บริจาคเข้ากองทุนฯ ตามแต่จิตศรัทธา ใบเสร็จสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ผู้ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน

มาที่

         "กองทุนพี่ช่วยน้อง" 

         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

         หรือทางอีเมล์  banrainarao@gmail.com 

         เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา  www.banrainarao.com

         เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา www.facebook.com/banrainarao