หน้าแรก

กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

ท่านจะได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ได้หลักคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งได้เรียนรู้และฝึกใช้ SMART planning ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ใหม่สำหรับการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง

[รายละเอียด...]

ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก

การประยุกต์ใช้หลักคิดฉลาดวางแผน (SMART planning) เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนได้อย่างไร อาชีพที่ดี?  คุณภาพชีวิตที่ดีคือ? การวางแผนคือ? เป้าหมายชีวิต? การแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง

[รายละเอียด...]              

 แบบเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์

เน้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง โดยใช้ท่อระบายน้ำมาเป็นเตาสำหรับใส่แกลบ แล้วทำฐานรองเตาที่รางเลื่อนเข้าออกสำหรับนำถ่านแกลบออก โดยฐานรองเตาควรสูงพอสมควรเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม พัฒนาเตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ รุ่น 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเผาได้ผลผลิตถ่านแกลบและน้ำส้มควันแกลบมาก

[รายละเอียด...]

 เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ สำหรับใช้ผลิต "กุนตัง" (Kuntan) ในระดับครัวเรือน

ภาคต่อ ของ "ถ่านแกลบ" สำหรับทำ "เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์"เพื่อให้ได้ "กุนตัง" ที่มีคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทำ ข้อควรระวัง การใช้ประโยชน์

[รายละเอียด...]

 ถ่านแกลบปรับปรุงดิน

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ่านแกลบธรรมดาๆ แต่กลายเป็นวัสดุปลูกชั้นเยี่ยม แถมยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยวิธีการทำง่ายๆ ที่ชาวนาและเกษตรกรทุกคนทำได้ ส่วนจะทำอย่างไรจึงจะแปรสภาพแกลบดิบเป็นแกลบเผาที่มีคุณค่าได้นั้น ติดตามได้ต่อไป

[รายละเอียด...]

 รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรจึงมิใช่เพียงการผลิตเพื่อขายแต่เป็นภาพหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชากรส่วนใหญ่ จึงเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจสุขภาพ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ถ้าต้องการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มั่นคงยั่งยืน ควรสร้างโอกาสและปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินและปุ๋ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์"เหมาะสำหรับเกษตรกรทั่วไป ครูสอนนักเรียน และผู้ที่สนใจจะทำการเกษตร"

[รายละเอียด...

 ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ในบรรดาปัจจัยการผลิตที่ใชเ้พาะปลูกพืช เกษตรกรขาดความรู้เ้รื่องดินและปุ๋ยมากที่สุดเกษตรกรจะสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดินในไร่นาของตนเองได้เลือกซื้อปุ๋ยและผสมปุ๋ยใช้เองได้อย่างถูกต้อง ส่วนการตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินแบบรวดเร็วและเทคโนโลยี "ปุ๋ยสั่งตัด" จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีได้ด้วยตนเอง"เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้นำ ผู้ที่ต้องการมีความรู้เรื่องดินและปุ๋ยลึกซึ้งมากขึ้น" 

[รายละเอียด...]

 4 สูตรน้ำหมักชีวภาพยอดนิยม

โดยทั่วไปส่วนผสมการทำน้ำหมักชีวภาพ ถ้าใช้สูตรที่เป็นเป็นเศษซากพืช จะใช้ส่วนผสมระหว่างเศษซากพืชสดกับกากน้ำตาล อัตราส่วน 3 : 1 แต่หากเป็นเศษซากสัตว์ จะใช้อัตราส่วนระหว่างเศษซากสัตว์กับกากน้ำตาล อัตราส่วน 1 : 1 ถังน้ำหมักควรเป็นถังพลาสติก หรือกระเบื้องเคลือบไม่ควรใช้ถังประเภทโลหะหรือปูนซิเมนต์ เพราะน้ำหมักจะเข้าไปกัดกร่อนภาชนะ

[รายละเอียด...]

รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน

คอมพิวเตอร์เก่าหรือเสียแล้วอย่าทิ้ง เพราะช่วยสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ไอทีชุมชนได้อีกมาก โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด ทั้งเมาส์ จอ คีบอร์ด แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ อุปกรณ์ด้านไอทีต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชน โครงการทักษคอมพิวเตอ์เพื่อชุมชนกว่า 30 ชุมชนที่ยังขาดโอกาสอีกมาก 

[รายละเอียด...

"วันนี้..ท่านบอกเพื่อนสนิท  มิตรสหายของท่านให้รู้จักหรือยัง"

บ้านไร่นาเราดอทคอม :  www.banrainarao.com

ยูทูปบ้านไร่นาเรา : www.youtube.com/banrainarao

 เฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา : www.facebook.com/Banrainarao