รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า อุปกรณ์ไอที เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน

"หนึ่งคนให้  หลายคนเป็นสุข"

คอมพิวเตอร์ที่บริจาคให้เครือข่ายฯ ช่วยซ่อมสร้างสุขให้แก่ผู้ให้และรับ

เด็กได้เรียนรู้ คุณครูได้แนะนำ พี่ได้สอนน้อง เพื่อนได้บอกเพื่อน สร้างรอยยิ้มคนในชุมชน

ความเป็นมา

เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ร่วมกับวัดหนองยาง  เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายองค์กรชุมชนกว่า 20 ชุมชน ครอบคลุมตำบลสุขเดือนห้าและตำบลกะบกเตี้ย และชุมชนโรงเรียนที่สนใจ ได้จัดทำ "โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน" เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเรื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก "บวร" (บ้านวัดโรงเรียน) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2545 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ผ่านกระบวนการไปแล้วมากกว่า 1,000 คน มีชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 ชุมชน เกิดวิทยากรชุมชนกว่า 100 คน และชุดความรู้ไอทีชุมชนกว่า 30 ชุดความรู้

 ฐานคิด

1. สร้างทีมงาน กลุ่ม และเครือข่าย ในลักษณะ "พหุภาคี" ประกอบด้วย เยาวชน ผู้นำ ผู้รู้ ชุมชน เครือข่าย และภาคีการพัฒนา เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตร พัฒนาชุมชน ฯลฯ

2. ใช้ "กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์" เป็น "เครื่องมือ" ให้นักเรียน เยาวชน ครู พระสงฆ์ ผู้นำ ประชาชน ฯลฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง

3. ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

ตาม "ศักยภาพ" บนพื้นฐานของภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

4. เสริมสร้าง "กระบวนการเรียนรู้" เพื่อปลุก "จิตสำนึกท้องถิ่น" ไปพร้อมๆ กับประสานพลังสร้างสรรค์ของพหุภาคีในการพัฒนา "องค์ความรู้" และ "ระบบการจัดการ" ที่เหมาะสม

5. เริ่มจาก "กลุ่ม ชุมชน โรงเรียน" ที่มีความพร้อม แล้วขยายต่อไปใน "ตำบล จังหวัด" ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

2. รวบรวม สังเคราะห์ “ข้อมูลท้องถิ่น” ที่เอื้อประโยชน์ต่อพัฒนาท้องถิ่น ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม ชุมชน การดำเนินชีวิต วิถีชีวิต เป็นฐานที่ตั้ง

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท้องถิ่น

ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคีการพัฒนา ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเท่าทันสถานการณ์ ตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้องของศักยภาพชุมชน

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. พัฒนายกระดับแกนนำชุมชน เยาวชน ภาคีในชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ บนฐานชุมชนท้องถิ่น เช่น ประวัติชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ ผู้รู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสู่การพึ่งตนเองให้มากที่สุด

2. ยกระดับ “ศักยภาพท้องถิ่น” แต่ละพื้นที่ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา “ชุมชนท้องถิ่น” ต่อไป

3. พัฒนาแนวคิด ประสบการณ์ชุมชนท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือเครือข่าย เข้าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้

4. พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน” สำหรับชุมชน โรงเรียน วัด องค์กรชุมชน เครือข่าย ภาคีในระดับท้องถิ่น โดยมีชุมชนและภาคีร่วมกันบริหารจัดการร่วมกัน

5. พัฒนา “สื่อการเรียนรู้สูตรท้องถิ่นที่เหมาะสม” อาทิ หนังสือ แผ่นผับ วีซีดี เว็บไซต์ ฯลฯ

6. สร้าง “เวทีการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” ระหว่างชุมชน นักเรียน เครือข่าย ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

7. สร้างเครือข่ายแกนนำไอซีทีชุมชนในระดับชุมชน ตำบล เครือข่าย

8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ “ข้อมูลท้องถิ่น” ไปสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนท้องถิ่น เว็บไซต์เครือข่าย สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ

 

ขอรับการสนับสนุน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว รวมทั้งที่เสียแล้ว รับบริจาค เครื่องพีซีทุกรุ่น เครื่องแมค แรม ฮาร์ดดิสก์ เมนบอร์ด ปริ้นเตอร์ ซีพียู มอนิเตอร์ คีบอร์ด เมาส์ โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะคีบอร์ดนำมาให้ฝึกพิมพ์สัมผัส

2. หนังสือ วารสารคอมพิวเตอร์เก่าหรือใหม่ สำหรับเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ทางปัญหา ซึ่งยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก

3.เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้สอย ฯลฯ ที่ไม่ใช้แล้วหรือต้องการบริจาค

ขั้นตอนการรับบริจาคและใช้ประโยชน์

1. ผู้มีจิตศรัทธาติดต่อเครือข่ายฯ แจ้งความประสงค์ขอบริจาค มายังคุณภิศักดิ์ โทร.086-2113385 ในเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้บริจาค ควรถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ที่จะบริจาคส่งมาที่อีเมล์ banrainarao@gmail.com

เพื่อประกอบการพิจารณารับบริจาค

2. เครือข่ายฯ รับมอบของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา พร้อมออกใบอนุโมทนาบัตร และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บบ้านไร่นาเรา และเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา

3. เครือข่ายฯ โดยช่างอาสา ตรวจสอบอุปกรณ์ ติดตั้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้จากหลายเครื่องรวมกัน เพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน

4. ชุดคอมพิวเตอร์ที่ได้ เครือข่ายฯ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนให้กับเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ภาคีโรงเรียน วัดต่างๆ ในพื้นที่กว่า 20 ชุมชน 

5. บริจาคให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน ภาคีการทำงาน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่และเครือข่ายฯ ต่างจังหวัด ที่แจ้งขอรับบริจาคผ่านเครือข่ายฯ

ทั้งนี้ ของบริจาคทุกชิ้น เครือข่ายฯ ไม่มีการนำไปจำหน่า่ยหาเงินเข้ากองทุนแต่อย่างใด


ตัวอย่างหนังสือใบอนุโมทนาบัตร ใบเกียรติบัตร

เพื่อนำไปยื่นประกอบการลดหย่อนการเสียภาษีได้

1.ใบอนุโมทนาบัตร ออกโดยวัด

2.ใบเกียรติบัตร ออกโดยชุมชน

3.ใบเกียรติบัตร ออกโดยโรงเรียน


รายชื่อองค์กรที่แจ้งขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์

1.เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 50 เขต)

2.เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครนายก (พื้นที่ 40 ตำบล)

3.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา (พื้นที่ 30 ตำบล)

4.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.สระแก้ว (พื้นที่ 45 ตำบล)

5.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.ปราจีนบุรี (พื้นที่ 50 ตำบล)

6.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.ระยอง (พื้นที่ 40 ตำบล)

7.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.ชลบุรี (พื้นที่ 45 ตำบล)

8.เครือข่ายขบวนองค์กรองค์กรชุมชน จ.จันทบุรี (พื้นที่ 60 ตำบล)

9.เครือข่ายองค์กรชุมชนฅนตราด จ.ตราด (พื้นที่ 43 ตำบล)

10.สภาองค์กรชุมชนตำบลวังกระโจม ต.วังกระโจม จ.นครนายก

11.เครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

12.กองทุนสวัสดิการตำบลท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

13.เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง จ.ระยอง

14.เครือข่ายบ้านมั่นคงละหาร จ.ระยอง

15.เครือข่ายโรงเรียนภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย

16.เครือข่ายคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด จ.สระบุรี

17.ชุมชนวัดม่วง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

18.ชุมชนงามปัญจะ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

19.ชุมชนประชาสามัคคี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

20.เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

21.โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

22.โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

23.โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

24.โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

25.วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

26.วัดหนองเสือ จ.ฉะเชิงเทรา

27.โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

28.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอก ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

29.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

30.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ต.กะบกเตี้ย อ.หันคา จ.ชัยนาท

31.ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม-ลานนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

32.โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

33.โรงเรียนบ้านคำหว้า ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

34.โรงเรียนบ้านมาบเหียง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี


ติดต่อ

คุณภิศักดิ์  นับงาม (เลขานุการเครือข่ายฯ) ผู้ประสานงานโครงการ โทร.086-2113385

เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

อีเมล์ banrainarao@gmail.com 


บุคคลอ้างอิงโครงการรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ชุมชน

พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง

ผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทร. 086-2038305


จุดรับบริจาค

 เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน

พระครูโกศลชัยพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหนองยาง โทร.086-2038305

วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130  (แผนที่วัดหนองยาง)


หากมีจำนวนมาก เครือข่ายฯ ยินดีไปรับถึงที่ตั้งสำนักงาน

 

แทนคำขอบคุณผู้บริจาค

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาเอื้อเฟื้อบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ

ทั้งที่มาส่งด้วยตนเอง หรือให้เครือข่ายฯ ไปรับที่ทำงาน และหลายท่านมีน้ำใจมากแม้อยู่ห่างไกล

ยินดีส่งทางไปรษณีย์มาให้ถึงที่ เครือข่ายฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย


ปี 2566

- บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  บริจาคโน๊ตบุุ๊ค 270 เครื่อง แก่องค์กรชุมชน 17 องค์กร    (เรื่องเล่าเพิ่มเติมจากผู้ร่วมงาน...)
ข่าวการรับบริจาคที่ผ่านมา (บางส่วน)

ปี 2559

- บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วง จ.สระแก้ว

- บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สภาองค์กรชุมชน จ.ระยอง

- บริษัท โคว แบงคอค จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ สภาองค์กรชุมชนตำบลดงน้อย จ.ฉะเชิงเทรา

- คุณวีระยุทธ รุจิเลข บริจาคคอมพิวเตอร์ ขบวนองค์กรชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา

- บริษัท เทพวัฒนา บริจาคคอมพิวเตอร์ สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วง จ.สระแก้ว

- บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

- 3 กลุ่มบริษัท (ดีสโตน/ดีรับเบอร์/สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น) บริจาคคอมพิวเตอร์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี 

- บริษัท เอ็นวายเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลบ้านซ่อง จ.ฉะเชิงเทรา

- กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ บริจาคคอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลบ้านซ่อง จ.ฉะเชิงเทรา

- บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด บริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครนายก

- มอบคอมพิวเตอร์ขบวนองค์กรชุมชน จ.นครนายก


ปี 2558

- คุณสุทิศ รังสาดทอ บริจาคคอมพิวเตอร์ วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

- บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด จ.ชลบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3

- ผู้มีจิตศรัทธา จ.อุตรดิตถ์ บริจาคคอมพิวเตอร์ วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

- บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 วัดหนองยาง จ.ชัยนาท


ปี 2557

- คุณฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ บริจาคโน๊ตบุ๊คและซีพียู สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ จ.ระยอง

- บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สภาองค์กรชุมชนตำบลวังกระโจม จ.นครนายก

- บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด กรุงเทพ บริจาคโน๊คบุ๊ค 15 เครื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.ชัยนาท

- บริษัท เทเลอินเทล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคซีพียูคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5 สภาองค์กรชุมชนตำบลวังกระโจม จ.นครนายก

- คุณสุภาวดี พราหมณ์แก้ว กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- เด็กด้อยโอกาสบ้านหมอมุ่ย จ.ระยอง รับมอบคอมพิวเตอร์ผู้มีจิตศรัทธา

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแพรก จ.ระยอง รับมอบคอมพิวเตอร์ผู้มีจิตศรัทธา

- บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด จ.ชลบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

- บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

- บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด จ.ชลบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำหอก จ.สุรินทร์ รับมอบคอมพิวเตอร์ผู้มีจิตศรัทธา

- โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- บริษัท เทเลอินเทล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคซีพียูคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 กศน.ตำบลกะบกเตี้ย จ.ชัยนาท

- บริษัท เทเลอินเทล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคซีพียูคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดท่าชัย จ.นครนายก

- บริษัท เทเลอินเทล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคซีพียูคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง จ.ระยอง

- สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ บริจาคปริ้นเตอร์

- บริษัท เทเลอินเทล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคซีพียูคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

- วัดหนองมะปริง จ.ระยอง รับมอบคอมพิวเตอร์ผู้มีจิตศรัทธา

- คุณอดุลย์ ทองพันชั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา บริจาคคอมพิวเตอร์


ปี 2556

- บริษัท Auto Alliance (Thailand) จำกัด จ.ระยอง บริจาคคอมพิวเตอร์

- บริษัท Orion Health (Thailand) จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณมาลีศรี ถนอมพงษ์พันธ์ กรุงเทพฯ บริจาคโน๊คบุ๊คคอมพิวเตอร์

- บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- คุณพลกฤต คำรินทร์ จ.นนทุบรี บริจาคซีพียู

- คุณภุชชัชชา สท้านไตรภพ และคุณสายวรุณ ศรีรุ้ง กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์ 

- ร้าน โอเคคอมพิวเตอร์ หันคา จ.ชัยนาท บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณพงศ์ทอง พัฒนวงศ์ยืนยง จ.สมุทรปราการ บริจาคโน๊คบุ๊คคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- เครือข่ายครูฯ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย รับมอบคอมพิวเตอร์ผู้มีจิตศรัทธา

- บริษัท นิร์วานา จำกัด / บริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่ จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท ดีแพค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ชลบุรี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณจรัสศรี- คุณทัศนา ประคองศิลป์ จ.สิงห์บุรี บริจาคคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

- บริษัท แอ็ดว๊านซ์ จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

- คุณสรวพัชญ์ ศรีสุพรรณ กรุงเทพฯ บริจาคโน๊ตบุ๊คและปริ้นเตอร์

- คุณดวงสมร วรศิวิ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณธัญญรัตน์  กรรณภูติ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- วัดพระศรีเจริญ จ.อำนาจเจริญ รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผู้มีจิตศรัทธา

- บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท รังสิตสตีล แอนด์ เมทอล จำกัด จ.ปทุมธานี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณจิราภา  พงศ์ศุภสมิทธิ์ จ.นนทบุรี บริจาคจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณรัตน์ตะวัน  ธิติศักดิ์ทวี จ.นนทุบรี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กรุงเทพฯ บริจาคจอคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง

- คุณมุทริกา และครอบครัวพฤกษาพงษ์ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์ และหนังสือกว่า 400 เล่ม

- บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณนฤชิต ธาระธนผล กรุงเทพฯ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (บริจาค ครั้งที่ 2)

- บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด จ.สมุทรปราการ บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน

- คุณสมหวัง สุพุทธางกูร กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณนฤชิต ธาระธนผล กรุงเทพฯ บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


ปี 2545 - 2555

- คุณนิกร - คุณอารีรัตน์ กันคุ้ม จ.ปทุมธานี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- คุณ Micheljohn - คุณเสียงสน โคลบรุ๊ค จ.ปทุมธานี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด จ.ปทุมธานี บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ผู้มีจิตศรัทธา กรุงเทพฯ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ

- คุณนพร  พึ่งสุนทร กรุงเทพฯ บริจาคคีบอร์ด เราเตอร์ และหนังสือ

- บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคชุดคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์

- คุณจันทนา - ด.ต.ไพศาล  ลี้จินดา จ.สิงห์บุรี  บริจาคโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์ และเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้

- คุณจิรายุส พรหมชุติมา จ.พัทลุง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- คุณครูสงกรานต์  ยอดกลิ่น จ.ชัยนาท บริจาคคอมพิวเตอร์

- คุณทศพร ยิ้มอยู่ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือ

- คุณครูวันดี  จันแก้ว  จ.ชัยนาท บริจาคคอมพิวเตอร์

- ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือ

- ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (งานทอดผ้าป่ากองทุนพี่ช่วยน้อง) กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- คุณทัศนี  สอนอินต๊ะ จ.ชัยนาท บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือ

- คุณสุเมธ ตันติกุล กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- คุณวิภพ ทั้งวิจิตรกุล กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์และหนังสือ

- ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ กรุงเทพฯ บริจาคคอมพิวเตอร์

- ร้านจิรวัฒน์เครื่องเขียน จ.ชัยนาท บริจาคเครื่องพิวเตอร์ และแผ่นดิสก์ ขนาด 5.25 นิ้ว

- ร้านเอ็นพีคอมพิวเตอร์ จ.ชัยนาท บริจาคฮาร์ดดิสก์

- คุณอธิปัตย์ มณีนุตร จ.ชัยนาท บริจาคคอมพิวเตอร์

- คุณสายชล โถน้อย จ.ชัยนาท บริจาคคีบอร์ด

- คุณครูวัลยา คมขำ จ.ชัยนาท บริจาคคีบอร์ด

- คุณสิริพร ชาติพานิชนย์ บริษัท เครื่องใชไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพฯ บริจาคเมาส์

 

สิ่งของอื่นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

นอกจากโครงการจะรับบริจาคคอมพิวเตอร์ สื่อเรียนรู้ต่างๆ แล้ว เรายังรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทั้งอุปกรณ์สำนักงาน

หรือของใช้สอยต่างๆ ตามแต่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อนำไปมอบให้ชุมชนต่างๆ ที่เครือข่ายฯ ทำงานร่วม

- แอดมินมหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง บริจาคเสื้อยืด

- คุณมาลีศรี ถนอมพงษ์พันธ์ กรุงเทพฯ บริจาคตุ๊กตาเด็กเล่น

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าหนึ่งคนให้ หลายคนเป็นสุขจากเฟชบุ๊คบ้านไร่นาเรา